قابل توجه دانشجویان پژوهشگر
قابل توجه دانشجویان پژوهشگر
1398/7/28
برگزاری هشتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
برگزاری هشتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
1398/3/28
  برگزاری هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
برگزاری هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
1398/3/28
جلسه ژورنال کلاب گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی  کمیته تحقیقات دانشجویی
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/7
کارگاه آموزش نرم افزار End Note
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/7
کارگاه آموزش نرم افزار End Note
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/28