برگزاری هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
برگزاری هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
1398/3/28
جلسه ژورنال کلاب گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی  کمیته تحقیقات دانشجویی
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/7
کارگاه آموزش نرم افزار End Note
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/7
کارگاه آموزش نرم افزار End Note
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/28
ارائه 7 خلاصه مقاله توسط دانشجویان در دوازهمین همایش تازه های بهداشتی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/18